a 2nd kōan kwiz, kōan 387.

the guru’s kwizes are hard, but a free score earns you free #zen stickers! are you ready to take the kōan kwiz?

take the kwiz!